DOPİNGLE MÜCADELE

Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı

Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu’nun Dünya Dopingle Mücadele Kuralları ve Türkiye’deki spora ilişkin yasal mevzuat uyarınca sahip olduğu yükümlüklere uygun olarak
hazırlanmıştır ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu’nun Türkiye’de dopingle mücadeleye ilişkin görev ve yetkileri ile Türkiye’deki dopingle mücadeleye dair kuralları düzenlemektedir.

Dopingle mücadele kuralları, sporun yapıldığı koşulları belirleyen sportif kurallardır. Dünya çapında ve uyum içerisinde uygulanması amaçlanan bu dopingle mücadele ilkeleri, ceza ve özel hukuk normlarından nitelik
itibariyle farklı olup ceza hukuku veya genel hukukun tabi olduğu şartlar, usuller ve sair kanun ve/veya kurallar ile sınırlandırılamaz. Bütün mahkemeler, tahkim kurulları ve diğer yargılama makamları, belli bir vakaya ilişkin olguları ve hukuka uygunluğunu incelerken, Dünya Dopingle Mücadele Kurallarındaki dopingle mücadele hükümlerinin kendine özgü niteliklerinin ve söz konusu hükümlerin, dünya çapındaki paydaşların sporda hakkaniyet ortamını sağlamak ve korumak için nelerin gerekli olduğu konusundaki geniş mutabakatı ile oluşturulduğu gerçeğinin bilincinde olmalı ve buna saygı duymalıdır.

Ulusal Dopingle Mücadele Programı

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi arasında 24.05.2011 tarihinde imzalanan protokole dayanarak kurulmuştur. Türkiye Dopingle Mücadele
Komisyonu, bu protokol uyarınca Türkiye’de “Bağımsız Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu” olarak görev yapan tek yetkili kuruluştur. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu olarak
aşağıda belirtilen konularda gerekli görev, yetki ve yükümlülüğe sahiptir:

• Doping Kontrolü konusunda planlama, koordinasyon, uygulama, izleme ve yenilikleri takip etme;

• İlgili diğer ulusal kurum, kuruluş ve diğer Dopingle Mücadele Kuruluşları ile iş birliği yapma;

• Diğer Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşları ile karşılıklı olarak Doping Kontrolleri yapılmasını teşvik etme;

• Dopingle mücadele ile ilgili bilgilendirici, eğitici ve önleyici programları planlama, uygulama ve izleme;

• Dopingle mücadele araştırmalarını destekleme;

• Her bir doping vakasında, Sporcu Destek Personelinin ya da diğer Kişilerin de olayın içinde olup olmadığını araştırmak da dahil olmak üzere kendi sorumluluk alanına giren konularda, dopingle mücadele kurallarının ihlal edilip edilmediği konusundaki bütün olası gelişmeleri sıkı bir şekilde takip etme, gerekli görülen durumlarda ilgili Kişiler ve/veya kurumlar hakkında soruşturma açılması yönünde sorumlulara bildirimde bulunma;

• Reşit Olmayan bir Kişiyi ilgilendiren bir dopingle mücadele kural ihlalinde kendi yetki alanında bulunan Sporcu Destek Personeline yönelik re’sen bir soruşturma yürütme ve dopingle mücadele kural ihlalinde bulunduğu tespit edilen birden fazla Sporcuya destek sağlamış olan herhangi bir Sporcu Destek Personeline yönelik re’sen bir soruşturma yürütme yönünde sorumlulara bildirimde bulunma;

• Madde 20.7.10’a göre WADA tarafından yürütülen soruşturmalarla bağlantılı olarak WADA ile tam bir iş birliği içerisinde bulunma; ve

• Maddi destek sağlanan herhangi bir Sporcunun veya Sporcu Destek Personelinin dopingle mücadele kurallarını ihlal etmeleri durumunda, Hak Mahrumiyeti Ceza süresi içinde o Sporcuya veya Sporcu Destek Personeline sağlanan maddi desteklerin tümünü ya da bir kısmını durdurma yönünde
sorumlulara bildirimde bulunma.

Daha fazla bilgi için: