TÜZÜK

TÜRKİYE MİLLİ PARALİMPİK KOMİTESİ ANA TÜZÜĞÜ

BÖLÜM  I

DERNEĞİN ADI, AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1-  Derneğin adı, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derneği’dir.   

                  Derneğin kısa adı TMPK’dır.

DERNEK MERKEZİ

Madde 2-  Derneğin merkezi İstanbul ilidir, Şubesi yoktur. Yönetim kurulu, gerekli hallerde İstanbul dışındaki il ve ilçelerde dernek üyeleri arasından temsilciler görevlendirebilir.

AMAÇ

Madde 3-  TMPK’nin amacı, her türlü politik, ekonomik ve dinsel etkinliğin dışında kalarak, Paralimpik hareketinin amacına ulaşmasına katkıda bulunmak, Paralimpik oyunlarının ülkemizde düzenlenmesini sağlamak, düzenlenecek Paralimpik oyunlarında ülkemizin temsilini sağlamak ve engelliler sporuna Uluslararası Paralimpik Komitesi’nin (IPC) tüzüğüne uygun olarak katkıda bulunmak.

ÇALIŞMA KONULARI

Madde 4 – TMPK, yukarıdaki amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:

a-Uluslararası Paralimpik Komitesi’nin etkinliklerinin  ülkemizde uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak.

b- Ulusal Spor Teşkilatı ile Uluslararası Paralimpik Komitesi arasında iletişim ve  işbirliğini sağlamak.

c- Türkiye Milli Olimpiyat Komitesiyle işbirliği yaparak, ülkemizde Paralimpik Oyunlarının düzenlenmesini sağlamak, ülkemizin herhangi bir kentinin Paralimpik Oyunlarını düzenleme başvurusu yapması halinde, bu başvuruyu inceleyip görüş bildirmek.

d- Düzenlenecek Paralimpik Oyunlarına ülkemizin katılımını sağlamak için gereken iş ve işlemleri yapmak.

e- Ülkemizin,  Uluslararası Paralimpik Komitesinde temsilini sağlamak.

f- Toplumda ve engelli bireylerde spor bilincini geliştirmek, toplumun ilgisini paralimpik oyunlarına çekmek, bu amaçla, her türlü iletişim araçlarını kullanmak; radyo-televizyon programları, basın toplantısı, film gösterisi vb. etkinliklerde bulunmak.

g- Spor ve engellilerle ilgili konularda panel, konferans, sempozyum vb. toplantılar düzenlemek, düzenlenen toplantılara katılmak, konuyla ilgili her türlü araştırmaları yapmak ya da yaptırmak, kitap, gazete, dergi, broşür vb. her türlü süreli veya süresiz yayınları çıkarmak ve dağıtmak.

h- Derneğin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çay toplantısı, yemekli toplantı, piyango çekilişi, konser, balo, sergi, spor turnuvaları vb. etkinlikler düzenlemek.

i- Derneğe gelir sağlamak ve elde edeceği gelirleri dernek amacı doğrultusunda kullanmak üzere iktisadi işletme kurmak.

DOĞAL VE ONURSAL BAŞKAN

Madde 5-  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin Onursal Başkanıdır.

BÖLÜM II

ÜYELİK

ÜYE OLMA KOŞULLARI

Madde 6-  Sporun ilkelerine ve Paralimpik amaçlarına uygun hareket eden, spor alanında çalışmaları bulunan ve Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu hükümlerine göre derneklere üyeliğinde bir sakınca bulunmayan her gerçek ya da tüzel kişi, TMPK’ne üye olabilir. Aşağıdaki kişiler derneğin doğal üyesidir.

  1. T.C. Gençlik ve Spor Bakanı.
  2. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü.
  3. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı.
  4. Paralimpik Oyunları ile ilgili Engelli Spor Federasyonları.
  5. Bünyesinde Paralimpik sporları bulunduran Spor Federasyonları.
  6. Sporcu Konseyi Başkanı.  

ÜYELİK TÜRLERİ

Madde 7- TMPK üyeliği iki çeşittir:

A- Asıl Üyelik: Derneğe üye olmak isteyen gerçek ya da tüzel kişi, yazılı olarak yönetim kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu, Sicil ve Disiplin Kurulu’nun görüşünü alarak başvuruyu inceler ve sonucu 30 gün içinde başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.

B- Onursal Üyelik: Spor ve Paralimpik alanında başarılı çalışmaları olan ya da TMPK’ne maddi ya da manevi katkıda bulunanlar, Yönetim Kurulu kararıyla onursal üye olarak kabul edilirler. Onursal üyelerin Genel Kurula katılma, dernek organlarına seçilme ve oy kullanma hakları yoktur.

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde  8-  Her üye, Yönetim Kurulu’na yazılı bildirimde bulunarak üyelikten çıkma hakkına sahiptir. Üyelikten çıkma, üye olunan dönemlere ait üye ödentisi borcunu ortadan kaldırmaz.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde  9-  Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanununa göre derneklere üye olma koşullarını kaybedenler, TMPK amacına ve spor ahlakına aykırı hareket edenler, tutum ve davranışları TMPK üyeliğiyle bağdaşmayanlar, TMPK alehine çalışarak maddi veya manevi zarara yol açanlar, yazılı bildirime rağmen iki yıllık üyelik ödentisini ödemeyenler, Sicil ve Disiplin kurulunun görüşü alınarak Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar.

ÜYELİK ÖDENTİSİ

Madde 10 – Üyelik ödentisi aşağıdaki şekildedir:

A- Üyelik ödentisi: Yıllık 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) dır. Üyelik ödentisinin, ait olduğu yılın Mart ayı sonuna kadar ödenmesi zorunludur.

B- Giriş ödentisi: 500,00 TL (Beşyüz Türk Lirası) dır ve üyelik başvurusunun kabul edildiğinin bildirilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ödenir.

     Üye ödentilerini arttırmaya ya da eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

BÖLÜM III

TMPK ORGANLARI

Madde 11 –  TMPK Organları şunlardır.

a- Genel Kurul
b- Yönetim Kurulu
c- Denetim Kurulu
d- Sicil ve Disiplin Kurulu

GENEL KURUL

Madde  12- Genel Kurul, derneğin üye ödentisini ödemiş asıl üyelerinin tamamından oluşur ve derneğin en yetkili karar organıdır. TMPK üyesi tüzel kişileri, genel kurulda, başkanları ya da yetkili organlarınca görevlendirilecek bir üyeleri temsil eder.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 13 –  Genel Kurul toplantıları, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde yapılır.

a- Olağan Genel Kurul toplantıları, üç  yılda bir  Kasım  ayında yapılır.

b- Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ya da en son yapılan Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip üyelerin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla yapılır.

TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ

Madde  14 –  Olağan ve Olağanüstü toplantı çağrıları Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Yönetim Kurulu, toplantıya katılma hakkına sahip üyelerin bir listesini hazırlar. Genel Kurul Toplantısının tarihi, yeri, saati, gündemi, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantının tarihi, yeri ve saati, toplantı tarihinden en az 15 gün önce üyelere yazı ya da elektronik posta ile bildirilir. Birinci toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, atmış günden fazla olamaz.

Genel Kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle ertelenirse, ikinci toplantının tarihi, yeri, saati, erteleme nedenleri yine üyelere yazı ya da elektronik posta ile bildirilir. Ertelenen toplantının altı ay içinde yapılması zorunludur.

TOPLANTI  YETER SAYISI

Madde 15 – Genel Kurul, Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip üyelerin tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, toplantıya katılan üyelerin sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üye tamsayısının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Madde 16 –   Genel Kurul toplantısı, daha önce üyelere bildirilen yer, tarih ve saatte yapılır. Toplantıya katılma hakkına sahip üyeler, kimliklerini göstererek ve üye listesinde adlarının karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı varsa durum bir tutanakla saptanır. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan tarafından görevlendirilen bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşan divan kurulu seçilir. Divan kurulu üyelerinin TMPK üyesi olmaları zorunlu değildir. Seçimden sonra toplantı divan kurulu tarafından yönetilir.

Toplantı düzeninden ve toplantı yerinin güvenliğinden Divan Başkanı sorumludur. Divan Kurulu, gündeme göre toplantıyı yönetir ve toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar tutanak altına alınır. Düzenlenen tutanak, Divan Kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Toplantı sonunda, tüm tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Belgelerin saklanmasından Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur. Yönetim Kurulu Başkanı, toplantı tarihini izleyen yedi gün içinde dernekle ilgili tüm bilgi ve belgeleri yeni seçilen Yönetim Kurulu’na teslim eder.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 17 – Genel Kurul toplantısında daha önce üyelere bildirilen gündem konuları görüşülür. Ancak, toplantıya katılan üyelerin en az onda birinin yazılı olarak verecekleri önerge ile görüşülmesini istedikleri konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURUL KARARLARI

Madde 18 – Genel Kurul  kararları, toplantıya katılan üyelerin oy çoğunluğu ve açık oyla alınır. Ancak, Genel Kurul’da aksine bir karar alınmamışsa dernek organlarının seçimi gizli oyla yapılır. Tüzük değişikliği ve derneğin dağılması kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin oylarıyla alınır. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır ve üye bu oy hakkını bizzat kullanmak zorundadır.

ORGANLARIN SEÇİMİ

Madde  19 – Dernek organlarının seçiminde, seçimlerin yönetilmesi, oyların sayım ve dökümü Divan Kurulu ya da Genel Kurul tarafından seçilecek sandık kurulunca yapılır. Divan başkanı, gündeme göre seçimlere geçileceğini ilan eder ve TMPK organlarına adaylık başvurusu için bir süre belirler. Bu süre içinde, organlara aday olmak isteyenlerin isimleri liste halinde divana bildirilir. Seçimler sırasında oyların eşit çıkması üzerine uygulanacak yöntem, Genel Kurulca belirlenir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde  20 – Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları ile, gelir-gider raporlarını görüşmek, raporları kabul etmek ya da sorumlular hakkında işlem yapılmasına karar vermek.

b- Derneğin üç yıllık bütçesini ve çalışma raporunu görüşmek ve karara bağlamak.

c- Dernek organlarını seçmek.

d- Yurt içi ve yurt dışında bulunan dernek amacına uygun kuruluşlara üye olmaya, üyelikten ayrılmaya karar vermek, bu kuruluşlarda derneği temsil edecek kişileri belirlemek ya da bu konularda Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

e- Taşınır ya da taşınmaz mal edinmeye, edinilmiş mallar üzerinde satım, bağış vb. tasarruflarda bulunmaya karar vermek ya da bu konularda Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

f- Derneğin borçlanmasına karar vermek ya da koşullarını belirlemek suretiyle bu konuda Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

g- Derneğin iktisadi işletme kurmasına, işletmesine ya da işlettirilmesine karar vermek ya da bu konularda yönetim kuruluna yetki vermek.

h- Tüzüğü değiştirmek.

i- Derneğin dağılmasına karar vermek.

j- Tüzükte belirtilen konularda yönetmelik vb. düzenlemeleri yapmak.

k- Derneğin diğer organlarının kararlarına yönelik itirazları inceleyip kesin karara bağlamak.

l- Mevzuatın ve dernek tüzüğünün verdiği diğer görevleri yapmak.

YÖNETİM KURULU

Madde   21 –  Yönetim Kurulu, 9 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu’nun 8 asıl ve 3 yedek üyesi, Genel Kurulca seçilir. TMPK Sporcu Konseyi Başkanı Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir. Ayrılmalar nedeniyle asıl üyeliklerde boşalma meydana geldiğinde, yedek üyeler sırayla göreve çağrılır. Yedek üyelerin çağrılmasına rağmen Yönetim Kurulu üye sayısı salt çoğunluğun altına düşerse, Genel Kurul otuz gün içinde toplanmak üzere toplantıya çağrılır.

TMPK’NİN TEMSİLİ

Madde  22 – TMPK’nin Yönetim Kurulu temsil eder. Temsil yetkisi Başkan veya Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da üçüncü şahıslara verilebilir.

GÖREV DAĞILIMI  

Madde   23- Yönetim Kurulu, görevi devraldığı tarihten itibaren bir hafta içinde ilk toplantısını yapar. Toplantıya en yaşlı üye başkanlık eder. Toplantıda, bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Sayman üye seçer. Diğer üyelerin de görevlerini saptar.

A- BAŞKAN

aa-Yönetim Kurulu’na başkanlık eder.

ab-TMPK’ni temsil eder.

ac-Yönetim Kurulu Üyelerinin, diğer dernek organlarının ve birimlerinin düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlar.

aç-Mevzuat, Tüzük ve Yönetim Kurulu kararlarıyla kendisine verilen  işleri yapar.

B- BAŞKAN YARDIMCISI

ba- Başkanın olmadığı zamanlarda, yönetim kuruluna başkanlık eder; başkana vekalet eder, başkan ve Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer işleri yapar.

C- GENEL SEKRETER

ca- Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlar.

cb- Toplantı tutanağı ve karar defterini tutar.

cc- Derneğin diğer defter ve kayıtlarının düzenli ve mevzuata uygun olarak tutulmasını sağlar.

cç- Genel Kurul’a sunulacak çalışma raporlarını başkanla    birlikte hazırlar.

cd-  Derneğin yazışmalarını yapar.

Ç- SAYMAN

ça- Dernek gelirlerini tahsil eder,alındı belgesi bastırır,  düzenler,deftere kaydeder ve bu belgelerle ilgili diğer  işlemleri yapar.

çb-Dernek harcamalarına nezaret eder.

çc- Derneğin günlük nakit akışını düzenler ve denetler .

çç- Mevzuat, Tüzük ve Yönetim Kurulu kararlarıyla kendisine  verilen  işleri yapar.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 24 –  Yönetim Kurulu, olağan toplantılarını ayda bir yapar. Gerek görülen hallerde Başkan tarafından Olağanüstü toplantıya çağrılır. Toplantıyı Başkan, Başkan’ın bulunmaması halinde Başkan Yardımcısı yönetir. Toplantı gündemini Genel Sekreter hazırlar. Ayrıca, toplantıda üyelerin görüşülmesini istediği konular da gündeme eklenir. Toplantıda görüşülen konular Genel Sekreter tarafından tutanak altına alınır. Kararlar, üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde, Başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edilmiş sayılır. Alınan kararlar toplantı sonunda karar defterine yazılır.

Bir yıllık çalışma dönemi içerisinde üç toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır ve yerine ilk yedek üye davet edilir.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ

Madde 25 –  Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a- Derneği her türlü kişi ve kurum önünde temsil etmek.

b- Dernek işlerinin yürütülmesi için gerekli kararları almak.

c- Dernek adına sözleşme imzalamak, borç taahhüt vb. işlemleri yapmak. Sicil ve Disiplin Kurulu’nun görüşünü de alarak TMPK’ne üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma başvurularını en geç otuz gün içinde karara bağlamak.

ç- Sporcu konseyini oluşturmak, oluşum ve çalışma esaslarını belirlemek, başkan ve üyelerini seçmek.

d- Genel Kurul kararlarına uygun olarak taşınır ve taşınmaz mal edinmek, edinilmiş mallar üzerinde kullanma, satma, bağışlama vb. işlemleri yapmak, bağışları kabul etmek.

e- Genel Kurul kararı doğrultusunda iktisadi işletme kuruluşu için gereken çalışma esaslarını hazırlamak, tescil, ilan vs. kuruluş işlemlerini yapmak, iktisadi işletmeyi kurmak, işletmek ya da işlettirmek.

f- Derneğin ihtiyaç duyduğu alanlarda ücretli veya ücretsiz olarak çalışacak kişileri görevlendirmek.

g- Genel Kurul gündemini hazırlamak, çalışma raporlarını, gelir-gider raporlarını ve bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunmak.

h- Süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.

i- Defter ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulmasını sağlamak.

j- Dernekler mevzuatı, tüzük ve Genel Kurul kararlarıyla verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

DENETİM KURULU

Madde 26 –  Denetim Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Derneğin iç denetimini yapar. Seçildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde en yaşlı üye başkanlığında ilk toplantısını yapar ve bir başkan seçer. Altı ayda bir olağan ve gerekli hallerde olağanüstü olmak üzere iki çeşit denetim yapar. Denetim sırasında istenecek bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu tarafından Denetim Kurulu’na verilmesi zorunludur. Denetim Kurulu’nun çalışma şekli ve denetim usulü, Genel Kurul’ca çıkarılacak iç denetim yönetmeliği ile düzenlenir.

DENETİM  KURULU’NUN GÖREVLERİ

Madde 27 –  Denetim  Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a- Dernek çalışmalarının mevzuata, tüzüğe ve Genel Kurul kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını incelemek.
b- Dernek defter ve kayıtlarının mevzuata uygun tutulup tutulmadığını incelemek.
c- Belirlediği eksiklikleri bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na bildirmek.
d- Genel Kurul’a sunulacak denetim raporunu hazırlamak.
e- Gerekli hallerde Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırmak.
f- İç Denetim Yönetmeliğindeki değişiklik tekliflerini hazırlayıp Genel Kurul’a sunmak.

SİCİL VE DİSİPLİN KURULU

Madde  28 –  Sicil ve Disiplin Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Seçildiği tarihi izleyen bir hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda başkanını seçer. Gerekli hallerde başkanın çağrısı üzerine toplanır. Çalışma şekli, Genel Kurul’ca çıkarılacak dernek üyeleri Sicil ve Disiplin Yönetmeliği ile düzenlenir.

SİCİL VE DİSİPLİN KURULU’NUN GÖREVLERİ

Madde  29 –  Sicil ve Disiplin Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a-Her türlü üyelik başvuruları ile ilgili form, belge ve  kayıtların   biçim ve esaslarını saptamak,

b-Üye adayları başvurularının yasalara ve tüzük kurallarına uygunluğunu saptamak, bu konuda gerekli inceleme ve   araştırmaları yapmak,

c-Üye adaylarının başvuruları hakkında karar vermek ve  bunları Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak,

d- Üyelerin sicillerini tutmak, yasalar uyarınca gerekli belgeleri   sağlamak ve siciller doğrultusunda yapılması gereken yasal  işlemler için yönetim kuruluna bilgi vermek,

e-Üyeler hakkında disiplin cezasını gerektiren hallerde Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine  uyarı, kınama ya da üyelikten çıkarma cezası ile ilgili  görüşünü, gerekli  inceleme ve soruşturmasını, kişilerin savunmalarını da alarak rapor halinde Yönetim Kuruluna bildirmek,

f- Genel Kurul’a bir çalışma dönemine ilişkin, çalışma ve  önerilerini  belirten bir rapor sunmak,

g-Tüzük ve Genel Kurul kararlarıyla verilen diğer işleri yapmak.

h-Sicil ve Disiplin Yönetmeliğindeki değişiklik tekliflerini hazırlayıp,Genel Kurul’a sunmak.

         BÖLÜM IV

                            GELİRLER, GİDERLER VE DEFTERLER

GELİRLER

Madde   30 –   TMPK’nin gelirleri şunlardır:

a- Üye ödentileri.

b- Üyelerin yapacağı bağışlar.

c- Her türlü kişi ve kurumlardan gelen mevzuata uygun bağış ve yardımlar.

d- Çay toplantısı, yemek, konser, balo, sergi, kermes, film, tiyatro vb. gösterileri, gibi yardım toplama etkinliklerinden elde edilecek gelirler.

e- Turnuva, her türlü yarışma, sportif temaslar ve her türlü spor etkinliklerinden sağlanacak gelirler.

f- Süreli ve süresiz yayınlardan elde edilecek gelirler.

g- Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarından elde edilecek gelirler.

h- TMPK yararına işletilecek otopark, büfe Vb. işletmelerden elde edilecek gelirler.

i- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere kurulacak iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.

j- Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar.

k- Spor federasyonlarından alınacak temsil ödentileri.

l- Mevzuata uygun diğer gelirler.

m- Gelirler, alındı belgesiyle tahsil edilir ve bu belgeler alındı belgesi kayıt defterine işlenir.

GİDERLER

Madde   31 – TMPK’nin giderleri şunlardır:

a- Dernek faaliyetleri ile ilgili olarak; kira, aydınlatma, ısıtma, döşeme giderleri, basılı evrak ve defterler, makbuzlar, posta, telefon giderleri, personel ücretleri, yayın ve büro giderleri gibi daimi giderler.

b- Paralimpik ve benzeri oyunlar gibi faaliyetlere ve bunlarla ilgili her türlü toplantılara katılmak için yapılacak her türlü gider.

c- Paralimpik ve benzeri oyunları gibi faaliyetlere katılacak sporcu, antrenör ve diğer görevlilere yapılacak ödemeler.

d- Dernek organlarının toplantıları için yapılacak giderler.

e- Kendisine verildiği takdirde Paralimpik ve benzeri oyunlar ile her türlü toplantıların organizasyonunu yapmak için gerekecek her türlü gider.

f- Temsil için yapılacak giderler.

g- TMPK tarafından davet edilen konuklar için yapılması gereken tüm giderler.

h- Derneğin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken giderler.

i- TMPK’nin gereksinimleri için satın alınacak veya inşa ettirilecek taşınmazların gerekli kıldığı harcamalar.

j- Sporun geliştirilmesi için yapılacak eğitim, kurs ve seminerlerin gerektirdiği giderler.

k- Aidat ve abone giderleri.

l- Yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisinin dernek amacı doğrultusunda harcanması zorunludur.

DEFTERLER

Madde  32 – TMPK defterleri şunlardır:

a- Karar defteri

b- Gelen-Giden evrak kayıt defteri

c- Üye kayıt defteri

ç- Yevmiye defteri

d- Büyük defter

e- Envanter defteri

DEFTER TUTMA USULÜ

Madde 33 –  Dernek defterleri Noter ya da Dernekler İl Müdürlüğü’ne onaylatılır. Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli, Dernekler Kanunu, Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Genel Tebliğleri esasına ve derneklerle ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ

Madde 34- Dernek amacını gerçekleştirmesi ve faaliyetlerini yürütebilmesi için, ihtiyaç duyulması halinde, Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma bütçenin gelir kaynakları ile karşılanamayacak tutarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz.

BÖLÜM V

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE DERNEĞİN FESHİ HALİ

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 35 –  TMPK Tüzüğünü değiştirmeye yalnız Genel Kurul yetkilidir. Mevcut Tüzük’te belirlenen esaslar dairesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tüzük değişikliği tasarıları Genel Kurul’a sunulur. Tüzük değişikliği Genel Kurul’da hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğunun kararı ile yapılır. Genel kurulda yapılan tüzük değişiklikleri Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yetkili makamca onaylanıp kesinleştikten sonra Uluslararası Paralimpik Komitesinin (IPC) onayına sunulur.   

TMPK’NİN DAĞILMASI

Madde 36 –  TMPK’nin dağılmasına Genel Kurul karar verir. Dağılma kararı, Genel Kurul’a katılma hakkına sahip üyelerin üçte ikisinin oylarıyla alınır. Birinci toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın yapılır. Dağılma kararı, ikinci toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin oylarıyla alınır. Dağılmaya karar verilmesi halinde TMPK’nin malları, Paralimpik Sporları ile ilgili Engelli Spor Federasyonlarına eşit olarak dağıtılır.

Derneğin dağılma kararı Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde yörenin en büyük Mülki Amirliği’ne yazı ile bildirilir.

TASFİYE USULÜ

Madde   37 –  Dağılmaya karar verilen Genel Kurul toplantısında üç kişilik tasfiye kurulu seçilir. Tasfiye kurulu, kayıtlarını inceleyerek TMPK’nin mallarını, alacak ve borçlarını belirler. Alacaklar tahsil edilip borçlar ödendikten sonra kalan malları Paralimpik Sporları ile ilgili Engelli Spor Federasyonlarına eşit şekilde dağıtır.

AÇIKLIK BULUNMAYAN HALLER

Madde  38 –  Bu tüzükte açıklık bulunmayan hallerde, Dernekler Mevzuatı ve Uluslar arası Paralimpik Komitesi  (IPC) tüzüğü  uygulanır.